دفتر ایمیل ملا نایینی وبسایت عرفی http://orfi.ir

اطلاعیه های ملا نایینی را در وگاه فارسی رسمی دفتر شادی و غم و اندیشه  سایت  http://bahdin.ir  ملاحظه فرمایید. جهت رفتن به  وبسایت   http://bahdin.ir  اینجارا کلیک کنید.
دامنه هایی که در این وسسایت پارک شده اند.

دامنه های عرفی

 70 دامنه های  دفتر ایمیل ملا نایینی به ترتیب الفباء.

عددی

135214.ir @…  (فاطمه زهراء علیها السلام در حساب ابجد)

135-214.ir @… (فاطمه زهراء علیها السلام در حساب ابجد)

7-2.ir@…

A

abdoh.ir@… (بنده خدا)

 addeen.ir@… (الدّین)

ad-din.ir@… (الدّین)

aldin.ir@… (الدّین)

al-din.ir@… (الدین)

alayn.ir@… (هفتاد معنای خوب دارد)

ardhe.ir@… (عرضه)

 al-naeini.ir@… (النائینی)

azwaj.ir@… (خانواده‏ها)

B

ba5.ir@…

ba14.ir@…

ba72.ir@…

ba110.ir@…

bahname.ir@…(ایمیل تبلیغات: بَه نامه)

baqoran.ir@… (با قرآن)

ba-qoran.ir@… (با قرآن)

behresan.ir@… (بهرسان)

behras.ir@… (بهرس)

beras.ir@…

beres.ir@…

borov.ir@… (برو)

boru.ir@…

buro.ir@…

buru.ir@… (برو )

C

———-

D

dorha.ir@…(درّها)

dorrha.ir@…(درّها)

E

ennama.ir@… (این است وجز این نیست. برای کلام وحیانی)

enni.ir@…(همانا من)

envan.ir@… (عنوان)

F

filebar.ir@…(فایل بر)

filek.ir@… (فایلک)

foroshiye.ir@… (ایمیل تجارت)

fouz.ir@…  (رستگاری)

G

gherat.ir@…

H

haza.ir@…  (این)

hobb.ir@…  (دوستی)

I

   i72.ir@…

ii72.ir@…

J

janami.ir@…(جانمی)

K

khayr.ir@… (خیر)

L

—————

M

mufid.ir@… (مفید)

maaraz.ir@… (نمایشگاه)

macum.ir@… (با شما)

N

 nael.ir@…

naele.ir@…

nayl.ir@…

nayel.ir@…

neyl.ir@…

(پنج کلمه فوق یعنی رسیدن و نائله برای بانوان است)

O

o40.ir@…

o70.ir@… (دفتر هفتاد)

o72.ir@…

orfi.ir@… (عرفی)

orfy.ir@…  (عرفی)

onsa.ir@… (زن)

P

————–

Q

qesar.ir@…(سخن کوتاه)

qarat.ir@… (قرائت)

qasire.ir@…  (سخن کوتاه برای بانوان)

qasde.ir@… (میانه‏روی برای بانوان)

R

———–

S

———–

T

talac.ir@…

talak.ir@… (تلک)

U

————-

v

————–

W

————-

x

—————-

Y

ya1.ir@…

ya5.ir@…

ya110.ir@…

ya135.ir@…

Z

zargo.ir@…

zargv.ir@…

zayf.ir@… (مهمان)

دفتر ایمیل ملا نایینی: وبسایت عرفی | محتوای وبسایت رسمی شادی و غم و اندیشه بخش فارسی به وبسایت bahdin.ir انتقال یافته است