بایگانی برچسب: s

دفتر کل ایمیل ملا دفتر چهارم وبسایت عرفی

دامنه هایی که درهاستینگ این وبسایت کار می کنند.

دامنه های عرفی

تابلو 1

 70 دامنه  دفتر کل ایمیل ملا نایینی به ترتیب الفباء.

A

abdoh.ir@… (بنده خدا)

 addeen.ir@… (الدّین)

ad-din.ir@… (الدّین)

aldin.ir@… (الدّین)

al-din.ir@… (الدین)

alayn.ir@… (هفتاد معنای خوب دارد)

ardhe.ir@… (عرضه)

 al-naeini.ir@… (النائینی)

azwaj.ir@… (خانواده‏ها)

B

ba5.ir@…

ba14.ir@…

ba72.ir@…

ba110.ir@…

bahname.ir@…(ایمیل تبلیغات: بَه نامه)

baqoran.ir@… (با قرآن)

ba-qoran.ir@… (با قرآن)

behresan.ir@… (بهرسان)

behras.ir@… (بهرس)

beras.ir@…

beres.ir@…

borov.ir@… (برو)

boru.ir@…

buro.ir@…

buru.ir@… (برو )

C

———-

D

dorha.ir@…(درّها)

dorrha.ir@…(درّها)

E

ennama.ir@… (این است وجز این نیست. برای کلام وحیانی)

enni.ir@…(همانا من)

envan.ir@… (عنوان)

F

filebar.ir@…(فایل بر)

filek.ir@… (فایلک)

foroshiye.ir@… (ایمیل تجارت)

fouz.ir@…  (رستگاری)

G

gherat.ir@…

H

haza.ir@…  (این)

hobb.ir@…  (دوستی)

I

   i72.ir@…

ii72.ir@…

J

janami.ir@…(جانمی)

K

khayr.ir@… (خیر)

L

—————

M

mufid.ir@… (مفید)

maaraz.ir@… (نمایشگاه)

macum.ir@… (با شما)

N

 nael.ir@…

naele.ir@…

nayl.ir@…

nayel.ir@…

neyl.ir@…

(پنج کلمه فوق یعنی رسیدن و نائله برای بانوان است)

O

o40.ir@…

o70.ir@… (دفتر هفتاد)

o72.ir@…

orfi.ir@… (عرفی)

orfy.ir@…  (عرفی)

onsa.ir@… (زن)

P

————–

Q

qesar.ir@…(سخن کوتاه)

qarat.ir@… (قرائت)

qasire.ir@…  (سخن کوتاه برای بانوان)

qasde.ir@… (میانه‏روی برای بانوان)

R

———–

S

———–

T

talac.ir@…

talak.ir@… (تلک)

U

————-

v

————–

W

————-

x

—————-

Y

ya1.ir@…

ya5.ir@…

ya110.ir@…

ya135.ir@…

Z

zargo.ir@…

zargv.ir@…

zayf.ir@… (مهمان)

عددی

135214.ir @…  (فاطمه زهراء علیها السلام در حساب ابجد)

135-214.ir @… (فاطمه زهراء علیها السلام در حساب ابجد)

7-2.ir@…

==============================================================================================

دفتر ایمیل ملا با فرهنگ و محتوای قرآنی به آینده می نگرد فلذا دامنه BAQORAN.IR را وب سایت خود قرار داده است.

ترتیب ارزش وبسایتهای دفتر کل ایمیل برای کار نشانی ایمیل بر مبنای تعداد حروف در http://behras.ir/

 

دفتر ایمیل (رایانامه) ملا استhttp://zargo.ir/

 

أهلاً و سهلاً بالعالم العربی فی مکتب الایمیل لـ ملا !http://nael.ir/