بایگانی برچسب: s

دفتر کل ایمیل ملا دفتر چهارم وبسایت عرفی

دامنه هایی که درهاستینگ این وبسایت کار می کنند.

 

 70 دامنه  دفتر کل ایمیل ملا به ترتیب الفباء.

A

 addin.ir@… (الدّین)

addor.ir@… (الدّرّ)

alaly.ir@… (العلی)

alayn.ir@… (هفتاد معنای خوب دارد)

aldin.ir@… (الدین)

almail.ir@… (المیل)

alorf.ir@… (کار نیک)

ardhe.ir@… (عرضه)

azwaj.ir@… (خانواده‏ها)

B

ba5.ir@…

ba72.ir@…

bahname.ir@…(ایمیل تبلیغات: بَه نامه)

baqoran.ir@… (با قرآن)

ba-qoran.ir@… (با قرآن)

behresan.ir@… (بهرسان)

behras.ir@… (بهرس)

beras.ir@…

beres.ir@…

borov.ir@… (برو)

boru.ir@…

buro.ir@…

buru.ir@… (برو )

C

———-

D

dorha.ir@…(درّها)

E

emaile.ir@… (ایمیله)

ennama.ir@… (این است وجز این نیست. برای کلام وحیانی)

enni.ir@… (همانا من)

envan.ir@… (عنوان)

enqa.ir@… (گلچیین)

F

filebar.ir@… (فایل بر)

foroshiye.ir@… (ایمیل تجارت)

fouz.ir@…  (رستگاری)

G

————–

H

haza.ir@…  (این)

hobb.ir@…  (دوستی)

hidor.ir@…  (های درّ)

hinur.ir@…  (های نور)

hipost.ir@…  (های پست)

hizar.ir@…  (های زر)

I

   i72.ir@…

inwr.ir@… (آی نور)

itike.ir@… (آی تیکه)

J

janami.ir@…(جانمی)

K

khayr.ir@… (خیر)

L

—————

M

mufid.ir@… (مفید)

maaraz.ir@… (نمایشگاه)

N

 nael.ir@… (نائل) 

naele.ir@… (نائله)

nayel.ir@… (نایل)

nayini.ir@… (نایینی)

nayl.ir@… (نَیل)

neyl.ir@… (نِیل)

O

o40.ir@… (دفتر چهل)

o70.ir@… (دفتر هفتاد)

o72.ir@… (دفتر هفتاد و دو)

ohst.ir@…  مخفف

offices happiness sadness thought

orfi.ir@… (عرفی)

orfy.ir@…  (عرفی)

onsa.ir@… (زن)

P

————–

Q

qesar.ir@…(سخن کوتاه)

qarat.ir@… (قرائة)

qasire.ir@…  (سخن کوتاه برای بانوان)

R

racy.ir@… ( راسی )

S

saey.ir@… (موقع سعی)

T

talak.ir@… (تلک)

tikeh.ir@…(تیکه)

U

————-

v

vajd.ir@… (موقع وجد)

W

————-

x

—————-

Y

ya1.ir@…

ya5.ir@…

Z

zargo.ir@…

zayf.ir@… (مهمان)

عددی

www.7-2.ir@…

==============================================================================================

دفتر ایمیل ملا با فرهنگ و محتوای قرآنی به آینده می نگرد فلذا دامنه BAQORAN.IR را وب سایت خود قرار داده است.

ترتیب ارزش وبسایتهای دفتر کل ایمیل برای کار نشانی ایمیل بر مبنای تعداد حروف در http://behras.ir/

دفتر ایمیل (رایانامه) ملا استhttp://zargo.ir/

أهلاً و سهلاً بالعالم العربی فی مکتب الایمیل لـ ملا !http://nael.ir/